อุปกรณ์ที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ

อุปกรณ์ที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ
 กาหาค่าความชื้นในอากาศวัดเป็นความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า                 ไฮโกรมิเตอร์

( hygrometer )  ซึ่งมีทั้งแบบเส้นผมและแบบกระเปาะเปียก – กระเปาะแห้ง

     1.  ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผม  เป็นเครื่องมือวัดความความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ที่ใช้เส้นผมที่สะอาดปราศจากไขมันของมนุษย์เส้นเดียว หรือหลายเส้น โดยอาศัยหลักการยืดและหดตัวของเส้นผมเมื่อได้รับความชื้น กล่าวคือ ถ้าความชื้นในอากาศมีมากเส้นผมจะยืดยาวออก  แต่ถ้าความชื้นในอากาศมีน้อย เส้นผมก็จะหดตัวสั้นลง ซึ่งเส้นผมนี้จะถูกนำไปเชื่อมต่อกับเข็มชี้ ทำให้สามารถอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้จากหน้าปัด

2. ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก – กระเปาะแห้ง  หรือไซโครมิเตอร์ ( psychrometer)  ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์  2  อัน คู่กัน โดยเทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่งจะหุ้มกระเปาะด้วยผ้าชื้น เรียกว่า กระเปาะเปียก จะมีการทำให้น้ำที่ผ้าระเหยออกโดยการเป่าพัดลมหรือการแกว่ง ซึ่งจะปล่อยให้น้ำระเหยออกจากผ้าชื้นจนกระทั่งอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกเย็นลงถึง อุณหภูมิต่ำสุด แล้วนำค่าอุณหภูมิจากเทอรืมอมิเตอรืกระเปาะเปียกไปลบออกจากค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแบบแห้ง นำไปแปลผลจากตารางที่มักติดมากับเครื่องมือ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: